Půjčovní řád

 1. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.
 2. Právo používat zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky) má pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), která převzetí elektrokola potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).
 3. K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.
 4. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:
  • platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)
  • platný Cestovní pas
  • platný Řidičský průkaz občana EU
 5. Nájemcem může být pouze osoba starší 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.
 6. Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.
 7. Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.
 8. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
 9. Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jím zapůjčeným předmětem, a to na: jeho vlastním majetku, na jiných předmětech movitých i nemovitých, jiných osobách po celou dobu nájmu, za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
 10. Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v ním podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.
 11. Je zakázáno používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě.
 12. Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR.
 13. Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu
 14. Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli cenu elektrokola uvedenou ve smlouvě.
 15. Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy) na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 16. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha.
 17. Zásady správného užívání elektrokola jsou součástí smlouvy o nájmu movité věci a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.
 18. Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem.