Obchodní podmínky

Objednávání zboží

 1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.mzelektrokola.cz
  Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.
 2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, a to zasláním e-mailové zprávy "Potvrzení objednávky", která obsahuje informace o prodeji a číslo objednávky.
 4. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající již na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání.
 6. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 1 hodiny poté, co byla učiněna a v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. Prodávající může potvrzenou objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

Dodací a platební podmínky

 1. Při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu bude toto zboží doručeno dle dohody s kupujícím. Kola budou dodána již částečně složena (odmontovaná řídítka, přední kolo a pedály) a zabalená v kartonových obalech, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 2. Možnost převzetí zboží je osobní odběr v sídle firmy.
  Termíny dodání: do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, jedná-li se o zásilku na dobírku; do tří pracovních dnů od přijetí platby předem.
 3. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedených termínech, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.
 4. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby.
 5. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení.
 6. Všechny ceny se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, není-li v objednávkovém formuláři uvedeno jinak.
 7. Platbu předem zašle kupující na účet prodávajícího u FIO banky 25 00 57 94 17 / 2010 bezhotovostním převodem s uvedením čísla faktury jako variabilního symbolu.
 8. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 9. V případě nedoručitelnosti zásilky bude kupujícímu vrácena kupní cena. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží.
 10. Dle platných zákonů ČR má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14ti dnů od převzetí zboží. Kupující odstupuje od smlouvy písemným prohlášením na předávacím dokladu, který musí spolu  s vráceným zbožím doručit na adresu prodávajícího. Do zásilky s vráceným zbožím vloží kupující zároveň kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 11. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
  • kupující porušil  originální obal obal zboží
  • zboží je opotřebované nebo jinak poškozené, bylo evidentně používáno
  • zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo upraveno kupujícím
 12. Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14ti dní od potvrzení objednávky. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 13. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odesláním zboží.
 14. Dopravu zajišťuje přepravní společnost PPL CZ s. r. o. Cena za jeden balík je Kč 250,- (s DPH). Cena dobírky za jeden balík je Kč 150,- (s DPH).

Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu s právními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu.
 2. Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků, pokud neučinil žádnou objednávku, a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu. 

Záruční podmínky

 1. Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
 3. Firma MZelektrokola – Zdeněk Šubrt zajišťuje pouze navrácení opraveného nebo vyměněného zboží zpět k zákazníkovi.

Záruční doba

Obecná záruční doba je 24 měsíců od prodeje výrobku kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.

Vyřizování reklamací

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s žádostí o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.

Záznam o reklamaci (formát DOC) Záznam o reklamaci (formát PDF)

Omezení záručních podmínek

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou péčí a údržbou, přetěžováním kola nebo akumulátoru, na poškození laku nebo korozi související s vnějšími vlivy prostředí, např. soli, štěrku, průmyslových splodin atd., jakož i nepatřičným čištěním nevhodnými prostředky. Záruka na součástky, které podléhají zvýšenému opotřebení, je omezena jejich běžnou životností a po jejím překročení jsou tyto součástky ze záruky vyloučeny (např. žárovky, pojistky,lanka, řetězy, pneumatiky, brzdové čelisti/destičky,plastové díly apod.) Na akumulátor a nabíječku je poskytována záruční doba dle záruky na baterie (viz. článek o akumulátorech).

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 400,- Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a dopravné ve výši 300 (bez DPH), je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.

Vyloučení ze záruky

Ze záruky jsou vyloučeny všechny náklady spojené s údržbou nebo servisními prohlídkami. Vyloučeny jsou dále například:

 • náklady na telekomunikace,
 • ztráty na majetku, ztráty na obchodním majetku,
 • náklady na dopravu nebo odtah nepojízdného vozidla,
 • ztráty vzniklé opotřebením nebo snížením hodnoty elektrokola.

Záruka prodávajícího pozbývá svou platnost, jestliže

 • nebyl předložen záruční list nebo jestliže údaje v záručním listu neodpovídají skutečnosti
 • neuplatněním reklamačních nároků v řádné lhůtě
 • elektrokolo bylo používáno pro účely, způsobem a v podmínkách pro elektrokolo zcela nevhodných a nepatřičných
 • jestliže bylo elektrokolo používáno pro komerční, sportovní nebo závodní účely,
 • nebyla na elektrokole prováděna pravidelná údržba
 • opravy, úpravy, prohlídky, jiné zásahy byly provedeny neodborným způsobem
 • k elektrokolu byly přidány neoriginální díly nebo příslušenství
 • elektrokolo bylo při svém provozu přetěžováno, případně bylo na něj namontováno příslušenství,které způsobovalo nadměrné zatěžování, opotřebení nebo poškození některých dílů,
 • byly používány nesprávné mazací nebo čistící prostředky
 • identifikační čísla na elektrokole nebo jeho části byla poškozena nebo změněna
 • elektrokolo vykazuje poškození a závady způsobené nesprávným zacházením nebo havárií

V případě elektrokol nemůže být předmětem záručního plnění zničení elektroinstalace jako následek zaplavení elektroinstalace vodou, např. při průjezdu kalužemi, ponechání nebo jízda elektrokola v prudkém dešti nebo mytí proudem vody.

Uplatnění nároků ze záruky

Nárok ze záruky musí být uplatněn u prodejce bez zbytečného odkladu. Při uplatnění nároku musí se kupující prokázat řádným záručním listem, příp. dokladem o koupi. Rizika a náklady spojené s dopravou vozidla do záruční opravny a riziko dopravy zpět jeho majiteli, jdou k tíži kupujícího. Kupující je povinen přistavit vozidlo k opravě v dohodnutém termínu, dohodnutým způsobem a včas. Záruční opravna je povinna odstranit vadu v záruční době nejpozději do 30ti dnů od uplatnění reklamace.
Pokud zde, v těchto záručních podmínkách, není stanoveno jinak, řídí se tyto záruční podmínky ustanoveními občanského zákoníku.

Životnost baterie vs. Záruka

Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, což se ovšem velmi špatně počítá a dokazuje. Proto se většinou používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie nikoli o její záruční dobu!
Co to znamená v praxi? Pokud budete po roce užívání reklamovat baterii, že vydrží pouze 20 minut, tak s reklamací neuspějete. Pokud vám ovšem baterie po roce užívání vyteče nebo se projeví jiná vada způsobená vadou materiálu nebo provedení bude reklamace uznána.